ALAPÍTVÁNY

ZSIDÓK GYŐRI GYÖKEREI ALAPÍTVÁNY

Győr és környéke zsidó múltjának és jelenének széleskörű megismertetéséért

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott Alapító az Alapító Okiratban megfogalmazott tartós, közérdekű cél megvalósítása érdekében a Polgári Törvénykönyv és a 2011. évi CLXXV. törvényrendelkezési alapján Alapítványt létesít az alábbiak szerint:

1./ Az Alapítvány főbb adatai:

Az Alapítvány neve: ZSIDÓK GYŐRI GYÖKEREI

Alapító: Krausz András (anyja neve: Keller Ibolya) 1146 Budapest, Nagybecskerek u. 9.

Az alapító halála esetére az alapítói jogok gyakorlója: Krausz Veronika (anyja neve: Dr. Danziger Éva) 1132 Budapest, Tátra u. 33.

Székhelye: 1137 Budapest, Szt. István park 20/a. 7. em. 55.

Az Alapítvány honlapjának a címe: www.jewishgyor.org

Az Alapítvány email címe: gyorjews@gmail.com

Az Alapítvány működése területileg és időben nem korlátozott.

2./ Az Alapítvány célja:

Zsidó kultúra ápolása és megismertetése, Győr és környéke zsidó múltjának és jelenének feltárása, kulturális események, konferenciák szervezése.

Ismeretterjesztés keretében a Győrben és a környező településeken élt egykori zsidó lakosság szerepének bemutatása és a vonatkozó adatok széleskörű megismertetése, melyek mutatják az ipar, a gazdaság egyéb ágazatai, a társadalmi és kulturális fejlődés, az építészet, az egészségügy, a szociális segítségnyújtás stb. terén végzett jelentős tevékenységüket.

A zsidó identitás erősítése. Közösségteremtés, a Magyarországon és külföldön élők, valamint a nemzedékek közötti szolidaritás erősítése.

Küzdelem az antiszemitizmus ellen, a győri lakosság és különösen a fiatalok megismertetése a város zsidó polgárainak sorsával, fokozatos jogfosztásával és az 1944-es tragikus eseményekkel.

3./ Az Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány a fent meghatározott célok elérése érdekében szervező munkát végez, kapcsolatokat épít, felvilágosító munkát végez, támogatást és szponzorokat keres intézményeknél, természetes és jogi személyeknél, megköti a célok eléréséhez szükséges szerződéseket.  

Honlap létrehozása és működtetése a téma iránti érdeklődés folyamatos ébren tartása, az újonnan létrejövő emberi kapcsolatok ápolása, a győri zsidóság múltjára vonatkozó kutató-feltáró munka folytatása, a zsidóság mai életéről és eseményeiről történő híradás céljából. Családtörténetek és helytörténeti anyagok közzététele.

Az Alapítvány céljainak elérését szolgáló kutatómunka segítése, előadások szervezése az eredmények ismertetése érdekében.  

Pályázatok kiírása fiatalok számára a kutatásokban való részvételre, az emlékezést szolgáló alkotások létrehozására.

Emlékhelyek létesítése az 1944-es események helyszínén.

A fenti tevékenységek megvalósításával az alapítvány a következő jogszabályokban meghatározott  közfeladatok ellátásában vesz részt  és ezzel közhasznú tevékenységet lát el:

 1./ Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.§ (1) bek.” a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása”.

76.§ (2) bek: A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások – a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezése, a 80.§-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83.§-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el. 76.§ (3) bek: A közművelődési alapszolgáltatások: a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségeik számára helyszín biztosítása, b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, …d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

Ezen jogszabályban meghatározott közfeladatokban az alapítvány azáltal vesz részt, hogy honlapján folyamatosan tesz közzé a helyi zsidó hagyományokra, kultúrára vonatkozó ismeretterjesztő anyagokat, és ezzel bővíti az olvasók ismereteit. Az alapítvány megindított egy pályázatot „ Az ő sorsuk – a mi történelmünk „ címmel, amelynek résztvevői, győri és környékbeli középiskolák diákjai jelentős helyismereti anyagot fognak kutatásaik során feldolgozni. Ezzel megteremtődik a helyi zsidó értékek átörökítése a mai fiatalok részére.

2./ 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: …..7.pont: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,

Ezen jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásában az alapítvány a zsidó helytörténeti kutatás kiszélesítésével, koncert és emlékkonferencia szervezésével  vesz részt. Az eseményeket látogatni fogják a győri és környékbeli lakosok és ezzel az alapítvány hozzájárul  a helyi közművelődési tevékenység színvonalának emeléséhez.

3./ „A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbizottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről” szóló 1991. évi XX. törvény 121.§ A települési önkormányzat és a vármegye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása,

b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,

Ezen közfeladat ellátásában az alapítvány a diákpályázat résztvevői által készítendő művészeti alkotások megvalósításával és népszerűsítésével vesz részt.

A Holocaustnak a másod-, harmadgenerációs leszármazottakra gyakorolt hatásával foglalkozó kutatások támogatása, eredményeinek megismerése és ismertetése.

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, mely hozzájárul Győr értékeinek népszerűsítéséhez.

4./ A kulturális örökség védelméről szóló LXIV. törvény 5.§ (1) bek értelmében a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, a vallási közösségek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára. Ugyanezen törvény 5.§ (2) bek. szerint a nemzetközi együttműködésben a nemzetközi szerződésekkel összhangban érvényesíteni kell a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség és a más nemzetek hazánkban található kulturális örökségének védelmét.

Ezen közfeladat ellátásában az alapítvány a határon kívül élő, egykori magyar állampolgárok zsidó családi emlékeinek gyűjtésével és közzétételével vesz részt.  

5./ A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V.24.) Korm. rendelet  137.§ (1). bek. c) pontja szerint a kulturáért és innovációért felelős miniszter „ közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését’.

Ezen közfeladat ellátásában az alapítvány a Magyarországról elszármazott, külföldön élő volt magyar állampolgárokkal való kapcsolat erősítésével, a világtalálkozón és annak kulturális programjain való részvételük szorgalmazásával vesz rész.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

Az Alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a célok érdekében munkálkodik.

Az alapítvány a fentiekben felsorolt közhasznú tevékenységével hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.  

Tevékenységének besorolása a 11/2012 (II.29) KIM rendelet szerint 1.1 kulturális,1.5. oktatási, 1.6. kutatási, 1.16 nemzetközi tevékenység.

Az alapítvány tevékenysége teljes mértékben nyilvános, működéséről folyamatosan részletes tájékoztatást tesz közzé a honlapján, amely bárki számára szabadon elérhető.

Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik.

4./ Az Alapítvány vagyona:

Az alapítványi tőke az Alapítvány vagyona. Az Alapítvány vagyonának minősül az alapítványi tőke, az annak működéséből származó minden bevétel, illetőleg minden csatlakozási összeg, valamint kapott adomány, vagyontárgy, kapott szolgáltatás.

Az Alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000, – Ft, azaz Egyszázezer forint készpénz az Alapítvány induló vagyona.

Az Alapítvány tőkéje teljes egészében felhasználható a jelen alapító okiratban megjelölt célokra.

Az Alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz állampolgárságra, honosságra tekintet nélkül szabadon csatlakozhat minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben egyetért az Alapítvány céljával és azt támogatni kívánja.

Az alapítványhoz csatlakozhatnak konkrét pénzbeli befizetésekkel, az alapítvány céljait elősegítő dolgok és szolgáltatások biztosításával. A dolgok lehetnek ingó és ingatlan vagyontárgyak is. A befizetések növelhetik az alapítvány vagyonát, vagy pedig a befizető rendelkezése szerint fordíthatók alapítványi célokra.

Csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká.

A csatlakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány a jelen alapító okiratban megjelölt céljai elérése érdekében – ha működése megvalósításához szükséges – a Kuratórium döntése alapján a 2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bekezdés b) pontjának megfelelően gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, továbbá a c) pontnak megfelelően gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Vállalkozási tevékenység a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, kivéve az alább felsorolt és alapítványi tevékenységnek minősített tevékenységeket:

 • az Alapítvány szabad pénzeszközeinek betétbe, értékpapírba való elhelyezése, befektetése,
 • az Alapítványnak adott támogatások, juttatások, adományok elfogadása

Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt.

A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott célra lehet felhasználni.

Az Alapítvány bevételeinek minősülnek:

 • az Alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások,
 • az Alapítvány számlájára történő befizetések, adományok, támogatási összegek
 • az Alapítványnak juttatott természetbeni szolgáltatások,
 • az alapító okirat szerinti vállalkozási tevékenység nyeresége,
 • az induló vagyon és az egyéb bevételek hozadéka, kamata.

5./ Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítvány ügydöntő, vagyonkezelő és képviseleti szerve a természetes személyekből álló háromtagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel és bízza meg. Nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapító az alapítványi vagyon felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. Az Alapító fenntartja a jogot a Kuratórium elnökének kijelölésére és helyettesítésére.

A Kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.  Az alapítvány számlája felett a rendelkezés joga a Kuratórium elnökét illeti meg.  A Kuratórium ülései közötti időszakban az Alapítványt, illetve a Kuratóriumot az elnök képviseli, gondoskodik a Kuratórium határozatainak végrehajtásáról. Tevékenységéért a Kuratóriumnak és az Alapítónak tartozik felelősséggel.

A Kuratórium tagjai:

 • Dr. Krausz Péter a kuratórium elnöke (anyja Keller Ibolya), Lakcíme: 2000 Szentendre, Morzsa utca 3.
 • Szedő Miklós (anyja neve Schwarcz Ibolya) Lakcíme: 1161 Budapest, Tordai u.5.
 • Spitzer Olga (anyja neve: Lovas Lilla) Lakcíme: 9026 Győr, Báthory u. 3/b.

A Kuratórium tagjait működésükért díjazás nem illeti meg, az Alapítvány céljai érdekében végzett tevékenységük során felmerülő kiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak.

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

         A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) lemondással,

b) elhalálozással,

c) a kuratóriumi taggá jelölés visszavonásával az Alapító által. A megbízatás csak indokolt esetben vonható vissza.

d) a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

e) ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a Kuratórium teljes kijelölését visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki,

A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az Alapító harminc napon belül új tagot bíz meg a Kuratórium meghallgatását követően.

6./ A Kuratórium feladatai különösen

a) biztosítja az Alapító Okirat célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítását,

b) meghatározza az Alapítvány gazdálkodásának rendjét és a vagyon hasznosításának módját, melynek során feladata az alapítványi vagyon hatékony működtetése,

c) dönt a támogatások igényléséről és elfogadásáról,

d) dönt az Alapítvány éves költségvetéséről,

e) dönt az Alapítványhoz csatlakozók ajánlatainak, felajánlásainak elfogadásáról,

f) javaslatot tesz új kuratóriumi tagok felkérésére,

g) gondoskodik az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátásáról,

h) ellátja mindazon feladatokat, melyek az Alapítvány működése során az Alapító Okirat vagy jogszabály előírásai alapján szükségessé válnak.

7./ A Kuratórium működése

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.

Az üléseket az Elnök, akadályoztatása esetén pedig az általa ezzel megbízott kuratóriumi tag (továbbiakban együtt: elnök) készíti elő, hívja össze és vezeti. A Kuratórium üléseire szóló meghívót elektronikus úton az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal el kell juttatni a Kuratórium tagjaihoz és az esetleges meghívottakhoz a megvitatandó napirendi pontok felsorolásával.

A Kuratórium ülésein a Kuratórium tagjai kérésük alapján elektronikus eszközök használatával is részt vehetnek, ebben az esetben az ülésen való részvételnek tekintendő az elektronikus eszközzel történő belépés is.

 A meghívó tartalmazza:

 • az ülés helyét és idejét
 • a tervezet napirendet
 • a döntéseket előkészítő írásos javaslatokat.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon – tanácskozási joggal – részt vehet az Alapító, illetve az Alapítványhoz csatlakozók, vagy azok képviselői.

Az ülés akkor határozatképes, ha a kuratóriumi tagok kétharmada jelen van.

A Kuratórium döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Kuratórium minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülésén kell jóváhagyni. A beszámolóval egyidejűleg jóvá kell hagyni a közhasznúsági mellékletet is.

A Kuratórium döntéseinek és tevékenységének nyilvánosságát az Alapítvány honlapján való közzététellel biztosítja. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe a szokásos üzleti órák alatt, előzetes értesítést követően bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a Kuratórium jelenlévő tagjai írnak alá.

A jegyzőkönyvnek, illetve az annak alapján elkészített nyilvántartásnak (Határozati Nyilvántartás) tartalmaznia kell a Kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve személyét. A jegyzőkönyv egy példányát az Alapítvány Kuratóriuma tartozik megőrizni.

A Határozati Nyilvántartás elválaszthatatlan mellékletét képezik az üléseken felvett jegyzőkönyvek eredeti példányai.

A Határozati Nyilvántartás megőrzéséről az Alapítvány székhelyén a Kuratórium gondoskodik.

8./ Összeférhetetlenségi szabályok

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). A vezető tisztségviselőnek meg kell felelni a 2011. évi CLXXV. törvény 39.§-ában foglalt feltételeknek.

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.

Nem hozható létre, illetve nem működhet olyan összetételű Kuratórium, amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonára meghatározó befolyást gyakorolhat.

9./   Az Alapítvány időtartama

Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. Megszüntetésére csak a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén a megszűnéskor meglévő alapítványi vagyont – a hitelezők kielégítése után – hasonló célokkal rendelkező alapítvány támogatására kell fordítani.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt Budapesten, 2022. január 15.

Alulírott alapító ezennel kijelentem, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az 1. pontban dőlt és vastag betűvel írt, az alapítvány székhelyének megváltoztatására vonatkozó módosítással mindenbenmegfelel az eredeti okirat teljes hatályos szövegének.

Kelt Budapesten, 2022. április 8.

Alulírott alapító ezennel kijelentem, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 3., 4. és 7. pontban foglalt és vastag betűvel írt, valamint vastag és dőlt betűvel írt, a közhasznúsági követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges kiegészítéseket tartalmazó módosításokkal mindenben megfelel az eredeti okirat teljes hatályos szövegének.

Budapest, 2023. január 30.

Krausz András alapító, sk


Bírósági bejegyző határozat száma: 125.Pk.60.055/2022/4

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013270

Adószám: 19326333-1-41


Támogass minket: MagNet Bank Zrt., Zsidók Győri Gyökerei, IBAN: HU08 1620 0230 1004 2559 0000 0000; Swift: HBWEHUHB; Megjegyzés: Támogatás


Címlapkép: © Rodolfo Quirós, Pexels