Privacy and data management policy

Hungarian only

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat – Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány

(Jóváhagyta a Kuratórium 2022. augusztus 11-én)

  1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a ZSIDÓK GYŐRI GYÖKEREI Alapítvány (székhelye: 1146 Budapest, Nagybecskerek u. 9.I.em.2.,  adószáma: 19326333-1-42, nyilvántartási száma: 01-01-0013270,  nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által az alapítvány működése és tevékenysége során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adataik védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg  az adatok kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, szabad akaraton nyugvó, és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlenül és egyértelműen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő megnevezése

ZSIDÓK GYŐRI GYÖKEREI Alapítvány – a továbbiakban Adatkezelő

Székhelye: 1146 Budapest, Nagybecskerek u. 9. I/2.

E-mail: gyorjews@gmail.com

Adószáma: 19326333-1-42

Bejegyzési száma: 0101-0013270

Az érintettek személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásait.

Az érintett mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. A részére küldött hírlevél minden esetben tartalmazza a hírlevélről való leiratkozás lehetőségét, amellyel élő érintettek nyilvántartott e-mail címét és esetlegesen nyilvántartott egyéb személyes adatait az Adatkezelő a nyilvántartásaiból véglegesen törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

Az adatokat az Adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem

teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki, kivéve, ha erre az érintett személy kifejezett engedélyt ad.

Az Adatkezelő az adatokat nem rendszerezi, hirdetési, vagy egyéb célra nem használja és másnak sem bocsátja rendelkezésére.

Amennyiben az Adatkezelő számlát bocsát ki az érintettek részére, a számla kiállításához szükséges adatokat az érintettek megadják az Adatkezelő részére.  Az adatok megadásának célja az érintettek részére számla kiállítása, melyet Adatkezelő az érintett által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az érintett által megadott e-mail címre küld.

5. A kezelt személyes adatok köre

Az Alapítvány által végzett tevékenység iránti érdeklődés előzetes felmérését szolgáló eredeti regisztráció során az érintettek a következő személyes adatokat adták meg, amelyeket az Adatkezelő kezelni jogosult:

név, nem, életkor csoport-kategóriák szerint, e-mail cím, lakcím, általa képviselt további személyek neve, e-mail címe.

Az Alapítvány tevékenységi körébe eső feladatok ellátása során, például rendezvényekre történő jelentkezések gyűjtésekor, a fentiektől eltérő, az adott feladat végrehajtásához szükséges személyes adatokat is gyűjthet.

Az előzetes felmérés során megadott e-mail címek egyben az Alapítvány által működtetett nyílt (nem regisztráció köteles) jewishgyor.org honlap induló e-mail címlistáját képezte a felmérés azon kérdésére adott egyetértő válaszok alapján, amely szerint az érintettek a tervezett 2024. évi Világtalálkozó előkészítéséről és kapcsolódó kérdésekről további folyamatos tájékoztatást kértek.

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

6.1. Az adatkezelésre a nyílt (nem regisztráció köteles) jewishgyor.org honlapon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást az érintettek a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően annak kifejezett elfogadásával illetőleg a honlap használatával, a különféle lehetséges regisztrációkkal, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adják meg.

A honlapra az érintettek jóváhagyásával felkerülő személyes adatok (pld. családtörténetek, versenyeredmények, kulturális hírek, eseményekről történő tudósítás) tekintetében az érintettek adatközlők hozzájárulnak azok nyilvános közzétételéhez.

6.2. Az adatkezelés célja a tervezett 2024. évi Világtalálkozó előkészítése és lebonyolítása, a részvételre jelentkezések kezelése, az érintettek részére az ezzel kapcsolatos minden információ megadása, az érintettek zsidó identitásának és győri gyökereinek az erősítése a honlapon közzétételre kerülő család és más történetek által, híradás győri eseményekről, az alapítvány működéséről való folyamatos tájékoztatás, ismeretterjesztés.

Az érintettek bármely regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a fent megjelölt célokra az Adatkezelő felhasználhassa.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az érintettek azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást, illetőleg az érintettek részére hírlevél megküldését szolgálja. Adatkezelő a szükséges információkat elektronikus formában, e-mailben jutattatja el az érintettek részére.

Az érintettek adatait az Adatkezelő kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli.

6.3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel, aki bármely érintett e-mail címének a megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6.5. Az adatkezelés irányelvei: az adatkezelés jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan történik. Az adatkezelés az érintettek által ismert és elfogadott egyértelmű és jogszerű célból történik. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat csak a szükséges mértékig és csak a szükséges ideig kezeli és az érintettektől kapott információk alapján gondoskodik az adatok pontosságáról és naprakészségéről.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a tervezett Világtalálkozó befejeződéséig tart, kivéve, ha az érintettek részéről igény mutatkozik a honlap, illetve az Alapítvány további működtetésére. Amennyiben erre nem kerül sor, az Adatkezelő a megadott adatokat véglegesen törli.

7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

8.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve, ha erre az érintett személy kifejezett engedélyt ad.

8.2. Az adatkezelést szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a szükséges szolgáltatások igénybevétele, az elszámolások rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő, vagy már szerződéses partner) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

9. Az érintettek jogai

9.1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó

személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

9.2. Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

ZSIDÓK GYŐRI GYÖKEREI Alapítvány

1146 Budapest, Nagybecskerek u. 9.

E-mail: gyorjews@gmail.com

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

9.4. Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

9.5. Az érintett bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.2. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintettek a honlap további használatával, ráutaló magatartással elfogadják a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Dr. Krausz Péter, a kuratórium elnöke

Adatkezelő


Featured image: © Fernando Arcos, Pexels